Všeobecné obchodné podmienky

 

OBSAH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK:

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

STORNO OBJEDNÁVKY

ZMLUVNÉ POKUTY

SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

DODACIE PODMIENKY

PLATOBNÉ PODMIENKY

REKLAMÁCIA

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

OCHARANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je

Mariee design, s.r.o.

Lesná 530/15

01313 Rajecké Teplice

IČO:  47049642

DIČ: 2023728432 

(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj výrobkov predávajúceho. 


Kontaktné údaje predávajúceho:
E-mail: info@marieedesign.sk
Telefón/fax: +421 911 255 074
Poštová adresa: Mariee design, s.r.o., Lesná 530/15, 01313 Rajecké Teplice

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním záväznej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akýkoľvek výrobok z tejto webovej stránky alebo na akýkoľvek výrobok, či tovar, na ktorom sa zmluvné strany dohodli prostredníctvom emailovej komunikácie, či komunikácie na sociálnych sieťach a pod., ktoré prevádzkuje predávajúci,(ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy v reklamácii tovaru.

Mariee design, s.r.o. funguje ako internetový obchod www.marieedesign.sk. Osobný odber nie je možný. Na adrese Lesná 530/15, 013 13 Rajecké Teplice je registrované sídlo spoločnosti, nie prevádzka ani kamenný obchod, či predajňa.

Fotografie svadobných závojov v jednotlivých kolekciách slúžia iba ako inšpirácia, na základe ktorej si kupujúci môže objednať vyhotovenie výrobku, prípadne sa s predávajúcim dohodnúť na úprave produktu podľa požiadaviek kupujúceho.

Zákazníkovi je poskytnutá možnosť objednania si vzorky materiálov (látky) pre zhodnotenie jeho kvality a farby. Z toho dôvodu sa reklamácie nevzťahujú na nevhodnú farbu, či iné charakteristiky materiálu (látky).

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, a taktiež ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.), tovar sa už nevyrába, nedodáva, atď. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. 

Povinnosti, práva a zodpovednosti

Predávajúci je následne po schválení objednávky povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 pracovných dní.

Kupujúci je povinný prevziať výrobok v mieste, ktoré uviedol v objednávkovom formulári alebo zadal predávajúcemu prostredníctvom emailu, ako dodaciu adresu.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda výrobok ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že výrobok alebo obal výrobku je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav výrobku. V prípade zistenia poškodenia výrobku je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady výrobku, zľavu na výrobok alebo v prípade neodstrániteľných vád výrobku dodať kupujúcemu nový výrobok.

Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme - v prípade zjavného poškodenia obalu zásielky spíšte ihneď reklamačný protokol s kuriérskou spoločnosťou o poškodenej zásielke.

 Marieedesign.sk nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),

- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

- poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),

- viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!!!

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania výrobku predávajúcim v lehote uvedenej odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 30 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby 3 hodín od schválenia objednávky, a to e-mailom na adrese info@marieedesign.sk, na základe ktorého Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku v riadnom čase, t.j. do 3 hodín od schválenia objednávky, na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 3 hodín od schválenia objednávky. O schválení objednávky je kupujúci informovaný emailom, v ktorom je stav objednávky popísaný ako „Objednávka schválená“. (Po 3-hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na náš e- mail info@marieedesign.sk, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

Oneskorené storno objednávky kupujúcim

Za oneskorené storno objednávky kupujúcim sa považuje storno objednávky v dobe presahujúcej 3 hodiny po schválení objednávky a objednávky, ktorá je už v procese vybavovania alebo ktorá je už odoslaná.

V prípade, že kupujúci chce stornovať objednávku neskôr ako po 3 hodinovom limite od schválenia objednávky, objednávka stále môže byť stornovaná, avšak iba po vzájomnej dohode s predávajúcim, pokiaľ jeho objednávka ešte nezačala byť nijakým spôsobom vybavovaná.

Ak objednávka už začala byť vybavovaná alebo dokonca už bola kupujúcemu expedovaná, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu. Výšky zmluvných pokút – viďte nižšie.

 

ZMLUVNÉ POKUTY

Všetky vami zaslané objednávky sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všeobecnými ustanoveniami internetového obchodu, s možnosťami platby, dodacími podmienkami, reklamačným poriadkom a tiež ustanoveniami súvisiacimi s ochranou osobných údajov.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Mariee design, s.r.o.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

V našom e-shope môžete nakupovať aj bez registrácie. Objednávka je príkazom pre predávajúceho (nás) na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho (Vás). Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.marieedesign.sk sú záväzné.

Neprevzatie zásielky

Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.) Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v danej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok. V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty. V tejto sume sú zahrnuté náklady: poštovné na odoslanie tovaru kupujúcemu,poplatok za vrátenie balíka,obalový materiál, administratíva, a v prípade výrobku zhotoveného na objednávku i cena za prácu na objednanom a bezdôvodne neprevzatom výrobku. Zákazníkovi bude odoslaná elektronickou formou a taktiež poštou faktúra (splatnosť 14 dní). Túto je možné zaplatiť na účet predajcu.

Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu vopred za tovar (ako aj opätovné poštovné) na účet predajcu. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie týchto obchodných podmienok.

Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

Výšky zmluvných pokút

-       Oneskorené storno na tovar: výška zmluvnej pokuty v prípade oneskoreného storna objednávky tovaru (šperkov), uvedeného v základnej ponuke v eshope, činí hodnotu poštovného a balného + 10% z hodnoty objednaného tovaru.

-       Oneskorené storno na výrobok na objednávku: Výška zmluvnej pokuty v prípade oneskoreného storna objednávky výrobkov (závoje, ozdoby do vlasov, podväzky, opasky a iné doplnky vyrábané na zákazku alebo inak upravovaný tovar na požiadavku kupujúceho) činí hodnotu poštovné a balného + 50% hodnoty výrobku vyrábaného na objednávku.

-       Neprevzatá zásielka s povinnosťou platby (t.j. na dobierku) v odbernej lehote:

 • TOVAR: výška zmluvnej pokuty v prípade neprevzatej zásielky na dobierku, ktorej obsahom je tovar (šperky/bižutéria), činí 10EUR. Definíciu neprevzatej zásielky viďte nižšie.
 • VÝROBOK NA OBEJDNÁVKU: výška zmluvnej pokuty v prípade neprevzatej zásielky na dobierku, ktorej obsahom je výrobok (závoj, ozdoba, podväzok), činí 70% z hodnoty objednaného výrobku + hodnota poštovného a balného.

SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme:

 • e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného
 • odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní, teda schválení objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "objenávka schválená". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii výrobku, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu výrobok v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 2. zabezpečiť, aby dodaný výrobok spĺňal platné právne predpisy SR.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

a) prevziať zakúpený alebo objednaný výrobok,
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie výrobku,
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie výrobku v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

 

DODACIE PODMIENKY

Výrobky sú objednávateľovi dodané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., a to doporučene 1. triedou. Doba dodania je tak 1 pracovný deň od odoslania objednávky.

V cene produktu nie je zahrnuté poštovné a balné. Klient tak hradí dohodnutú cenu produktu plus náklady na poštovné a balné.

Termín dodania

Keďže väčšina našich výrobkov (svadobných závojov a svadobných doplnkov do vlasov) je vyrábaná na zákazku, dodacia lehota od potvrdenia objednávky je maximálne 30 pracovných dní. (Často sú však závoj, či ozdoba do 10 dní hotové. Ak nám dáte termín, dokedy výrobok potrebujete, urobíme všetko pre to, aby ste mali výrobok k dispozícii vtedy, kedy potrebujete. K jednotlivým výrobkom v eshope sú uvedené ceny za expresné dodanie. Na expresnom dodaní je však potrebné vopred sa dohodnúť s predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybaviť objenávku s expresným dodaním, napr. v prípade, ak dopredu vie, že objednávku nestihne vybaviť do požadovaného temínu.)

Svadobnú bižutériu zasielame už od 24 hodín od prevzatia záväznej objednávky, najneskôr však do termínu, na ktorom sa s klientom vopred dohodneme prostredníctvom e-mailovej komunikácie.  Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar môže Objednávateľ zaplatiť prostredníctvom:

 • prevodu na bankový účet - vopred
 • dobierka – zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky
 • Predávajúci si vyhradzuje právo pri vybranej objednávke, v prípade, kedy to predávajúci považuje za potrebné (ako napr. pri objednávke výrobku vyššej hodnoty, ktoré sú časovo náročné na výrobu), vyžiadať od kupujúceho úhradu preddavku alebo uhradenie plnej fakturovanej sumy vopred prevodom na účet.

Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu výrobku, náklady na zabalenie, administratívu a doručenie výrobku (ďalej len "kúpna cena") dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra  môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k výrobku až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za výrobok.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme výrobok.

 

REKLAMÁCIA

Predávajúci zodpovedá za vady výrobku a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky zakúpené kupujúcim od predávajúceho na internetovej stránke predávajúceho. 

Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

V prípade že chcete od nás nakúpený tovar reklamovať, postupujte nasledovnými krokmi:

1.     Vopred nás kontaktujte s požiadavkou na reklamáciu na náš email: info@marieedesign.sk alebo info.habilem@gmail.com

2.     Následne vyplňte reklamačný formulár, ktorý Vám pošleme obratom na Vašu e-mailovú adresu a v ktorom nám uvediete všetky potrebné údaje.

3.     Zašlite kompletný tovar poštou/kuriérom, na adresu: Mariee design, s.r.o., Lesná 530/15, 013 13 Rajecké Teplice. Zásielku s tovarom odošlite DOPORUČENE, zásielku odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

4.     Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak.

5.     Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6.     O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou zásielkou spolu s tovarom reklamačný protokol.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na výrobok, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku výrobku pri prevzatí výrobku. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal výrobok už v čase jeho prevzatia.

Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení výrobku.

Ak výrobok vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu u predávajúceho  prostredníctvom e-mailu.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný výrobok za iný obdobný výrobok s porovnateľnými parametrami.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a)nepredložením dokladu o zaplatení
b)neoznámením zjavných vád pri prevzatí výrobku,
c)uplynutím záručnej doby výrobku,
d)mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
e)používaním výrobku v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f)neadekvátnym zaobchádzaním, zanedbaním starostlivosti o výrobok.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
- prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)odovzdaním opraveného výrobku,
b)výmenou výrobku,
c)vrátením kúpnej ceny výrobku,
d)vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
e)odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho  nasledujúcim spôsobom:

a)predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
b)predávajúci vadný výrobok vymení.

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

a)výmenou výrobku za výrobok iný funkčný rovnakých alebo lepších parametrov, alebo
b)v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu výrobku za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar.

Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu výrobok spolu s dokladom o zaplatení v originálnom obale, nie vo forme dobierky.

NEREKLAMUJEME A NEVYMIEŇAME TOVAR, KTORÝ BOL POŚKODENÝ NESPRÁVNOU ÚDRŽBOU A ZAOBCHÁDZANÍM!  PRETO SI PROSÍM POZORNE PREŠTUDUJTE NAŠE RADY PRE OŠETROVANIE BIŽUTÉRIE A STAROSTLIVOSŤ O ZÁVOJE.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.
 

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy

Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju iba ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom alebo poštou protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite pri prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou a nesprávnym používaním výrobku. Reklamujeme len tovar, ktorý bol zákazníkovi doručený poškodený avšak o poškodení tovaru je nutné spísať reklamačný protokol pri prevzatí na pošte, alebo od kuriéra. Reklamácia je uznaná pri doručení iného tovaru, ako bol objednaný.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §7 má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. 

Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom Vášho bankového účtu v tvare IBAN.

Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu: Mariee design, s.r.o., Lesná 530/15, 01313 Rajecké Teplice (prípadne na inú adresu, ktorú si vopred predávajúci a kupujúci dohodnú, v zmysle urýchlenia procesu odstúpenia od kúpnej zmluvy)

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu a náklady na poštovné a balné k Vám. To znamená, že okrem kúpnej ceny máte nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu doručovaciu adresu hradíte Vy.

 

Tovar, ktorý sa rozhodol kupujúci vrátiť musí vyhovovať nasledovným podmienkam:

 • Tovar musí byť v pôvodnom obale
 • Tovar musí byť nepoškodený
 • Tovar nesmie byť použitý - nie je na ňom vidieť známky používania a nosenia, musí niesť všetky pôvodné označenia, štítky, či etikety
 • Tovar musí byť kompletný! (zakúpený tovar, balenie:krabička/taška/vrecko, pôvodné označenia, etikety, štítky)
 • Tovar je potrebné zaslať spolu s faktúrou
 • Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.

Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. Odporúčam zaslať zásielku DOPORUČENE, vďaka čomu je možné sledovať pohyb zásielky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 14 dní po fyzickom obdržaní nepoškodeného a nepoužitého tovaru.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

POZOR!

Odskúšať neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu! Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady v súlade s ust § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby – nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto zasielajte späť:

·         nepoužívaný

·         nepoškodený

-         označený pôvodným štítkom!

·         kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)

·         spolu s dokladom o kúpe

·         podľa možnosti v pôvodnom obale.

 

Vrátenie výrobku do 14 dní bez udania dôvodu sa nevzťahuje na výrobky vyrábané na zákazku, teda závoje a ozdoby vyrobené na základe inšpiratívnych fotografií v jednotlivých kolekciách alebo závoje a ozdoby vyrábané na základe zadaných parametrov závoja prostredníctvom klienta.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, teda žiadať vrátenie peňazí pri nákupe cez internet, ak bolo predmetom kúpy:

- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (teda tzv. tovar na zákazku) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
- predaj audiovizuálneho diela (DVD), zvukového záznamu (CD) alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
lotérie a iné podobné hry.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar na adresu: Mariee design, s.r.o., Lesná 530/15, 013 13 Rajecké Teplice (prípadne na inú adresu, ktorú si vopred predávajúci a kupujúci dohodnú, v zmysle urýchlenia procesu odstúpenia od kúpnej zmluvy), ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za výrobok uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia výrobku do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia výrobku predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť týchto obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním výrobku naspäť kupujúcemu.

 

OCHARANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana údajov týkajúcich sa užívateľov web stránok internetového obchodu MARIEE DESIGN je pre nás najvyššou prioritou. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a naše povinnosti a zodpovednosti ako Prevádzkovateľa.

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov,  aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

Prevádzkovateľ

Mariee design, s.r.o. , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.58660/L, so sídlom Lesná 530/15, 01313 Rajecké Teplice, IČO 47049642 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“ alebo „Mariee design“), so základným imaním vo výške 5000 Euro, ktoré bolo splatené v celej výške.

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje užívateľov webstránok  za účelom riadneho plnenia záväzkov z  kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod  vedený na stránke www.marieedesign.sk (ďalej len E-shop). To znamená také údaje, ktoré sú potrebné pre:

- registráciu na webstránke
- uzatvorenie kúpnej zmluvy
- dodávku tovaru objednaného Užívateľom
- užívateľa, aby si mohol uplatniť svoje spotrebiteľské práva, ktoré mu prislúchajú (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru).

Ak ste súhlasili s prihlásením sa na odber MARIEE DESIGN noviniek, prevádzkovateľ spracováva Vaše údaje za účelom zaslania obchodných informácií o súčasných módnych trendoch, špeciálnych ponukách, nových produktoch alebo výpredajoch.

Typ údajov

Mariee design spracováva nasledovné osobné údaje, ktoré sú potrebné na:

Prihlásenie sa  na Webstránku: meno, priezvisko a e-mailová adresa

Nákup na Webstránke: meno, priezvisko, doručovacia adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa

Údaje, ktoré sú poskytované Užívateľom dobrovoľne: fax, obchodné meno a IČO, ak sa jedná o spoločnosť, pre účely správneho vystavenia faktúry, DIČ (daňové identifikačné číslo), pre účely správneho vystavenia faktúry

 Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v  súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)  a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Vaše osobné údaje spracovávame s vaším súhlasom, vyjadreným v momente registrácie na Webovej stránke, a to odškrtnutím políčka "prečítal som si a súhlasím s "Ochrana osobných údajov".

Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní registrovať sa a nakupovať cez Webstránku.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva:

 1. Súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odvolaní súhlasu  sa môže týkať buď Vami zvoleného účelu spracovania, napr. odvolanie súhlasu na zasielanie obchodných informácií alebo všetkých účelov spracovania. Ak odvoláte súhlas na všetky účely spracovania, váš Užívateľský účet na Webovej stránke bude vymazaný a vaše údaje už nebudeme spracovávať. Odvolanie súhlasu  nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a  neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.
 2. Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme Vašej osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov  nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t.j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Váš účet na Webovej stránke bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.
 3. Kedykoľvek môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok  proti spracúvaniu osobných údajov  znamená, že Váš Užívateľský účet na Webovej stránke bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.
 4. Môžete požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie  Vašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu – budeme ich spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.
 5. Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. 
 6. Máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vašej údaje preniesť a rozsah údajov, t.j. špecifikujte ktoré údaje máme preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba.
 7. Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vám poskytli informáciu v akom rozsahu spracovávame Vaše osobné údaje.

Kontakty

 • info@marieedesign.sk info.habilem@gmail.com
 • majkaveresova

Facebook

© Mariee design, s.r.o.

Pomoc s webom Tvorbastranky.sk