Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Mariee design, s.r.o. , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.58660/L, so sídlom Lesná 530/15, 01313 Rajecké Teplice, IČO:  47049642, DIČ: 2023728432  (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj výrobkov predávajúceho. 

Kontaktné údaje predávajúceho:

E-mail: info@marieedesign.sk
Telefón: +421 911 255 074 (Len SMS)
Poštová adresa: Mariee design, s.r.o., Lesná 530/15, 01313 Rajecké Teplice

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním záväznej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa oboznámil obchodnými podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akýkoľvek tovar alebo výrobok z tejto webovej stránky alebo na akýkoľvek Tovar alebo výrobok, na ktorom sa zmluvné strany dohodli prostredníctvom emailovej komunikácie, či komunikácie na sociálnych sieťach a pod., ktoré prevádzkuje predávajúci, a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy v reklamácii tovaru.

Mariee design, s.r.o. funguje ako internetový obchod www.marieedesign.sk. Osobný odber nie je možný. Na adrese Lesná 530/15, 013 13 Rajecké Teplice je registrované sídlo spoločnosti, nie prevádzka ani kamenný obchod, či predajňa.

Na základe fotografií svadobných závojov si kupujúci môže objednať vyhotovenie výrobku, prípadne sa s predávajúcim dohodnúť na úprave produktu podľa požiadaviek kupujúceho.

Zákazníkovi je poskytnutá možnosť objednania si vzorky materiálov (látky) pre zhodnotenie jeho kvality a farby. Z toho dôvodu sa reklamácie nevzťahujú na nevhodnú farbu, či iné charakteristiky materiálu (látky).

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, a taktiež ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.), tovar sa už nevyrába, nedodáva, atď. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. 

 

STORNO OBJEDNÁVKY NA VÝROBOK NAMIERU ALEBO PODĽA OSOBITNÝCH POŽIADAVIEK KUPUJÚCEHO

Kupujúci môže svoju objednávku na výrobok na mieru (podľa jeho osobitných požiadaviek) zrušiť najneskôr do doby 3 hodín od schválenia objednávky (o schválení objednávky je kupujúci informovaný emailom, v ktorom je stav objednávky popísaný ako „Objednávka schválená“) a to e-mailom na adrese info@marieedesign.sk. Na základe toho Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky. Pri zrušení takejto objednávky (výrobku na mieru) je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku v riadnom čase, t.j. do 3 hodín od schválenia objednávky, na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 14 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

V prípade, že kupujúci chce stornovať objednávku neskôr ako po 3 hodinovom limite od schválenia objednávky, objednávka stále môže byť stornovaná, avšak iba po vzájomnej dohode s predávajúcim, pokiaľ jeho objednávka ešte nezačala byť nijakým spôsobom vybavovaná.

 

SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

Návrh na záväzné uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcemu vzniká vo forme:

-                e-mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu

-                kupujúcim vyplneného odoslaného objednávkového formulára na internetovej stránke predávajúceho.

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní, t.j. o schválení, objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky od kupujúceho a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim, označené ako "Objednávka schválená". Automaticky vykonávané, t.j. systémom eshopu generované, oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Kúpna zmluva je tak medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá až po osobnom schválení návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim, a to odoslaním emailu (notifikácie) kupujúcemu, v ktorom je uvedené "Stav Vašej objednávky bol zmenený na stav: Objednávka schválená" 

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii výrobku, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

V našom e-shope môžete nakupovať s registráciou, vďaka čomu môžete sledovať stav objednávky. Objednávka je záväzným návrhom pre predávajúceho (nás) na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho (Vás). Všetky následne predávajúcim schválené objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.marieedesign.sk sú záväzné.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

-                dodať na základe objednávky schválenej predávajúcim kupujúcemu výrobok v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

-                zabezpečiť, aby dodaný výrobok spĺňal platné právne predpisy SR.

Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

-                prevziať zakúpený alebo objednaný výrobok,

-                zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie výrobku

-                 nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie výrobku v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Neprevzatie zásielky

Každá potvrdená objednávka je zo strany zákazníka záväzná podľa našich obchodných podmienok (OZ §544-545, zákon č. 40/1964 Zb.) Bezdôvodné a neopodstatnené neprebratie balíka zaslaného zákazníkovi na dobierku v danej úložnej lehote sa chápe ako hrubé porušenie obchodných podmienok. V prípade neprebratia dobierkovej zásielky zákazníkom si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty. V tejto sume sú zahrnuté náklady: poštovné na odoslanie tovaru kupujúcemu,poplatok za vrátenie balíka,obalový materiál, administratíva, a v prípade výrobku zhotoveného na objednávku i cena za prácu na objednanom a bezdôvodne neprevzatom výrobku. Zákazníkovi bude odoslaná elektronickou formou a taktiež poštou faktúra (splatnosť 14 dní). Túto je možné zaplatiť na účet predajcu.

Ak sa zákazník rozhodne o opätovné zaslanie balíka, je povinný uhradiť platbu vopred za tovar (ako aj opätovné poštovné) na účet predajcu. V tomto prípade mu nebude účtovaný poplatok za porušenie týchto obchodných podmienok.

Ak zákazník nezaplatí objednávku či poplatok za porušenie obchodných podmienok v uvedenej lehote, bude predajca nútený vymáhať pohľadávku súdnou cestou. Zákazník nesie plnú zodpovednosť za takto vzniknutú situáciu a v plnej výške hradí všetky náklady spojené s vymáhaním pohľadávky: súdny poplatok, trovy právneho a exekučného konania.

 

DODACIE PODMIENKY

Výrobky sú objednávateľovi dodané prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., a to doporučene 1. triedou.

Doba doručenia je tak 1 pracovný deň od odoslania objednávky.

V cene produktu nie je zahrnuté poštovné a balné. Klient tak hradí dohodnutú cenu produktu plus náklady na poštovné a balné.

Keďže väčšina našich výrobkov (svadobné závoje, podväzky a svadobné doplnky do vlasov) je vyrábaná na zákazku, dodacia lehota od potvrdenia objednávky je maximálne 30 pracovných dní alebo tak dlho ako sa predávajúci s kupujúcim vopred dohodne prostredníctvom emailovej komunikácie.

K jednotlivým výrobkom v eshope sú uvedené ceny za expresné dodanie - expresná ručná výroba. Na expresnom dodaní je však potrebné vopred sa dohodnúť s predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vybaviť objenávku s expresným dodaním, napr. v prípade, ak dopredu vie, že objednávku nestihne vybaviť do požadovaného termínu.

Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby so súhlasom kupujúceho a to v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. V takomto prípade bude kupujúci okamžite informovaný.

Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. 

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskoreným doručením alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou, rovbako nenesie zodpovednosť za poškodenie zavinené doručovateľom. Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!!!

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda výrobok ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že výrobok alebo obal výrobku je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav výrobku. V prípade zistenia poškodenia výrobku je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady výrobku, zľavu na výrobok alebo v prípade neodstrániteľných vád výrobku dodať kupujúcemu nový výrobok.

Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme - v prípade zjavného poškodenia obalu zásielky spíšte ihneď reklamačný protokol s kuriérskou spoločnosťou o poškodenej zásielke.

Prípadný pribalený darček/pozornosť (napr. cukrík) v zásielke používajte/konzumujte výhradne na vlastnú zodpovednosť.

V prípade, že sa zásielka s objednaným tovarom vráti späť na adresu predávajúceho ako nedoručená z dôvodov na strane kupujúceho (napr. nesprávne uvedená adresa, kupujúci zásielku neprevzal nedopatrením alebo úmyselne), predávajúci odošle kupujúcemu správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej postupovať v súvislosti s objednaným tovarom. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky aj cenu za dopravu z dôvodu ďalšieho doručenia, ktorá bude v rovnakej výške ako pri pôvodnom doručení. V prípade, že poštovné bolo zdarma, bude kupujúcemu doúčtovaná výška poštovného podľa spôsobu dodania.

 


PLATOBNÉ PODMIENKY

Za objednaný tovar môže Objednávateľ zaplatiť vopred prevodom na bankový účet alebo prostredníctvom dobierky - zaplatenie tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky.

Predávajúci si vyhradzuje právo pri vybranej objednávke, v prípade, kedy to predávajúci považuje za potrebné (ako napr. pri objednávke výrobku vyššej hodnoty, ktoré sú časovo náročné na výrobu), vyžiadať od kupujúceho úhradu preddavku alebo uhradenie plnej fakturovanej sumy vopred prevodom na účet.

KÚPNA CENA

Ceny tovaru sú v internetovom obchode uvádzané v mene EUR vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu výrobku, náklady na zabalenie, administratívu a doručenie výrobku (ďalej len "kúpna cena") dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho.

Kupujúci je o konečnej cene vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na účet najneskôr do piatich pracovných dní po schválení objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú. 

Dokladom o predaji je faktúra. Faktúra  môže byť pripojená ku každej zásielke, môže byť zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, alebo je odoslaná na miesto doručenia zásielky dodatočne, a to do 7 kalendárnych dní od dňa odoslania tovaru kupujúcemu. Faktúra slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k výrobku až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za výrobok.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme výrobok.

 

REKLAMÁCIA

Predávajúci zodpovedá za vady výrobku a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.  Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na výrobky zakúpené kupujúcim od predávajúceho na internetovej stránke predávajúceho. 

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. (Záručná doba pri reklamácii tovaru zakúpeného právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá má pridelené IČO, je 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru.)

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, nesprávnym skladovaním, alebo poškodením tovaru kupujúcim.

Kupujúci si uplatní reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním cez svoj vlastný účet na stránke www.marieedesign.sk spolu so zaslaním reklamovaného tovaru a dokladu o kúpe na adresu predávajúceho: Mariee design, s.r.o. Lesná 530/15, 01313 Rajecké Teplice

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 

V prípade neodstrániteľných vád, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci sa zaväzuje určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru, najneskôr však do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru. 

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou zásielkou spolu s tovarom reklamačný protokol.

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku výrobku pri prevzatí výrobku. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal výrobok už v čase jeho prevzatia.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

a)nepredložením dokladu o zaplatení
b)neoznámením zjavných vád pri prevzatí výrobku,
c)uplynutím záručnej doby výrobku,
d)mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
e)používaním výrobku v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f)neadekvátnym zaobchádzaním, zanedbaním starostlivosti o výrobok.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

- prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
- znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
- používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom
- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
- prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa
- pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
- mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a)odovzdaním opraveného výrobku,
b)výmenou výrobku,
c)vrátením kúpnej ceny výrobku,
d)vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
e)odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

Pri veciach predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy

Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju iba ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom alebo poštou protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite pri prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou a nesprávnym používaním výrobku. Reklamujeme len tovar, ktorý bol zákazníkovi doručený poškodený avšak o poškodení tovaru je nutné spísať reklamačný protokol pri prevzatí na pošte, alebo od kuriéra. Reklamácia je uznaná pri doručení iného tovaru, ako bol objednaný.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

 

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, že má zdravotné problémy, ktoré neumožňujú alebo prílišne komplikujú vybavenie objednávky. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.

Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §7 má právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. 

Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, s číslom daňového dokladu (faktúry), uvedením tovaru, ktorý chcete vrátiť a číslom bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý Vám budú vrátené peniaze. V prípade, že tento spôsob vrátenia peňažných prostriedkov nie je možný, peňažné prostriedky Vám predávajúci vráti poštovou poukážkou na adresu uvedenú vo Vašom užívateľskom účte alebo v odstúpení od tejto zmluvy a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. 

Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu: http://marieedesign.sk/odstupenie-od-zmluvy-a-reklamacie

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY JE MOŽNÉ DO 14 KALENDÁRNYCH DNÍ. NESKORŠIE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UŽ NIE JE MOŽNÉ!

Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu: Mariee design, s.r.o., Lesná 530/15, 01313 Rajecké Teplice (prípadne na inú adresu, ktorú si vopred predávajúci a kupujúci dohodnú, v zmysle urýchlenia procesu odstúpenia od kúpnej zmluvy)

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu a náklady na poštovné a balné k Vám. To znamená, že okrem kúpnej ceny máte nárok aj na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k Vám.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu doručovaciu adresu hradí kupujúci.

Odporúčame, aby tovar, ktorý sa rozhodol kupujúci vrátiť vyhovoval nasledovným podmienkam: tovar zasielajte v pôvodnom obale, tovar by nemal byť používaný či poškodený - nie je na ňom vidieť známky používania a nosenia, odporúčame, aby niesol všetky pôvodné označenia, štítky, či etikety, tovar zasielajte kompletný (zakúpený tovar, balenie: krabička/taška/vrecko, pôvodné označenia, etikety, štítky), tovar je potrebné zaslať spolu s faktúrou, tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.

Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu. Odporúčam zaslať zásielku DOPORUČENE, vďaka čomu je možné sledovať pohyb zásielky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 14 dní.

POZOR! Odskúšať neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu! Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady v súlade s ust § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby – nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

Vrátenie výrobku do 14 dní bez udania dôvodu sa nevzťahuje na výrobky vyrábané na zákazku podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, výrobky namieru, závoje a ozdoby vyrobené na základe inšpiratívnych fotografií alebo závoje a ozdoby vyrábané na základe zadaných parametrov závoja prostredníctvom klienta.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, teda žiadať vrátenie peňazí pri nákupe cez internet, ak bolo predmetom kúpy:

- poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť
- predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa (teda tzv. tovar na zákazku) alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
- predaj audiovizuálneho diela (DVD), zvukového záznamu (CD) alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil,
predaj novín, časopisov a periodickej tlače,
lotérie a iné podobné hry.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

OCHARANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ochrana údajov týkajúcich sa užívateľov web stránok internetového obchodu MARIEE DESIGN je pre nás najvyššou prioritou. Tieto Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú pravidlá a rozsah spracovania Vašich osobných údajov, Vaše práva a naše povinnosti a zodpovednosti ako Prevádzkovateľa.

Prijali sme účinné technické a organizačné opatrenia, podľa najnovších poznatkov,  aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany spracovávaných osobných údajov a tieto údaje zabezpečili proti neoprávnenému prístupu.

Prevádzkovateľ

Mariee design, s.r.o. , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl.č.58660/L, so sídlom Lesná 530/15, 01313 Rajecké Teplice, IČO 47049642 (ďalej len: „Prevádzkovateľ“ alebo „Mariee design“), so základným imaním vo výške 5000 Euro, ktoré bolo splatené v celej výške.

Účel spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje užívateľov webstránok  za účelom riadneho plnenia záväzkov z  kúpnych zmlúv uzatvorených cez internetový obchod  vedený na stránke www.marieedesign.sk (ďalej len E-shop). To znamená také údaje, ktoré sú potrebné pre:

- registráciu na webstránke
- uzatvorenie kúpnej zmluvy
- dodávku tovaru objednaného Užívateľom
- užívateľa, aby si mohol uplatniť svoje spotrebiteľské práva, ktoré mu prislúchajú (napr. právo na odstúpenie od zmluvy, právo na reklamáciu tovaru).

Typ údajov

Mariee design spracováva nasledovné osobné údaje, ktoré sú potrebné na:

Prihlásenie sa  na Webstránku: meno, priezvisko a e-mailová adresa

Nákup na Webstránke: meno, priezvisko, doručovacia adresa, číslo telefónu, e-mailová adresa

Údaje, ktoré sú poskytované Užívateľom dobrovoľne: fax, obchodné meno a IČO, ak sa jedná o spoločnosť, pre účely správneho vystavenia faktúry, DIČ (daňové identifikačné číslo), pre účely správneho vystavenia faktúry

 Právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané v  súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)  a Zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Vaše osobné údaje spracovávame s vaším súhlasom, vyjadreným v momente registrácie na Webovej stránke, a to odškrtnutím políčka "prečítal som si a súhlasím s "Ochrana osobných údajov".

Váš súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov je dobrovoľný, avšak odmietnutie udelenia súhlasu Vám neumožní registrovať sa a nakupovať cez webstránku.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov, máte nasledovné práva:

1.            Súhlas môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodu. Oznámenie o odvolaní súhlasu  sa môže týkať buď Vami zvoleného účelu spracovania, napr. odvolanie súhlasu na zasielanie obchodných informácií alebo všetkých účelov spracovania. Ak odvoláte súhlas na všetky účely spracovania, váš Užívateľský účet na Webovej stránke bude vymazaný a vaše údaje už nebudeme spracovávať. Odvolanie súhlasu  nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním a  neovplyvní žiadne predchádzajúce činnosti.

2.            Kedykoľvek môžete požiadať, aby sme Vašej osobné údaje vymazali a to bez udania dôvodu. Žiadosť o vymazanie údajov  nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred podaním žiadosti t.j. neovplyvní predchádzajúce činnosti. Vymazanie údajov znamená, že Váš účet na Webovej stránke bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

3.            Kedykoľvek môžete namietať proti spracovávaniu Vašich osobných údajov a to úplne alebo vo vzťahu ku konkrétnemu účelu. Takého námietky nebudú mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením námietok. Podanie námietok  proti spracúvaniu osobných údajov  znamená, že Váš Užívateľský účet na Webovej stránke bude vymazaný a my nebudeme už viac spracovávať žiadne Vaše osobné údaje.

4.            Môžete požadovať, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie  Vašich osobných údajov čo sa týka doby spracúvania alebo rozsahu – budeme ich spracúvať v súlade s Vašou požiadavkou. Obmedzenie nebude mať vplyv na spracúvanie údajov pred doručením žiadosti.

5.            Kedykoľvek nás môžete požiadať o opravu alebo o doplnenie Vašich osobných údajov. 

6.            Máte právo požiadať nás o prenos Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, ďalšiemu prevádzkovateľovi. Za týmto účelom nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formuláru, špecifikujte obchodné meno a adresu spoločnosti, ktorej máme Vašej údaje preniesť a rozsah údajov, t.j. špecifikujte ktoré údaje máme preniesť. Prenos bude vykonaný elektronicky a to bezodkladne po tom ako nám potvrdíte Vašu žiadosť. Potvrdenie žiadosti je pre nás nevyhnutné, aby bola zabezpečená bezpečnosť údajov a aby sme si boli istí, že žiadosť podala dotknutá osoba

7.            Kedykoľvek nás môžete požiadať, aby sme Vám poskytli informáciu v akom rozsahu spracovávame Vaše osobné údaje.

Sme povinní  informovať Vás najneskôr do jedného mesiaca od prijatia každej vašej žiadosti o krokoch, ktoré sme podnikli.

Doba uchovávania osobných údajov

Vašej osobné údaje uchovávame do doby, kým nie je Váš Užívateľský účet na Webstránke vymazaný. Užívateľský účet môže byť vymazaný na Vašu žiadosť, alebo ak odvoláte súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, ak budete namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov alebo požiadate o ich vymazanie.

Naše systémy zachovajú také  informácie za účelom archivácie Vašich transakcií  v rozsahu údajov, ktorých uchovanie je potrebné  pre uplatnenia nárokov ako napr. právo na  reklamáciu počas záručnej doby, alebo ak to vyplýva z legislatívnych požiadaviek, ktorými sme viazaní.

Komunikácia vo vzťahu k osobných údajom

Môžete nám poslať Vaše oznámenie alebo žiadosť súvisiacu s osobnými údajmi prostredníctvom kanálu podľa Vášho výberu:

1. E-mailom na adresu: info@marieedesign.sk alebo info.habilem@gmail.com   

2. Poštovou zásielkou: Mariee design, s.r.o. , Lesná 530/15 , 01313 Rajecké Teplice

Poverenie na spracúvanie osobných údajov

Mariee design môže zveriť spracovanie osobných údajov svojim obchodným partnerom v postavení sprostredkovateľa, pokiaľ je to potrebné na uskutočnenie transakcií, napríklad správa web stránky internetového obchodu,  príprava tovaru, ktorý ste si objednali a jeho preprava alebo na oznamovanie obchodných informácií, ktoré pripraví Mariee design (týka sa tých Užívateľov, ktorí vyjadrili svoj súhlas so zasielaním obchodných informácií).

Osobné údaje Užívateľov nebudú v žiadnom prípade a žiadnym spôsobom poskytované tretím osobám, okrem účelov, ktoré sú uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, čo znamená najmä, že nebudú zdieľané s inými subjektami za účelom zasielanie marketingových materiálov tretích strán.  

Osobné údaje Užívateľov Webstránky nebudú prenášané mimo krajín Európskej Únie.

Obchodné informácie - Newsletter

Zatiaľ newsletter (novinky) nevyužívame a neposielame žiadne obchodné ani marketingové informácie prostredníctvom emailu.

Cookies

Webstránka  internetového obchodu používa „cookies“. Cookies sú malé súbory, ktoré umožňujú pomocou zariadenia používaného k prehliadaniu siete internet (napr. počítač, smartfón atd.) zapamätať si špecifické informácie, týkajúce sa používaného zariadenia.  Informácie uložené v súboroch cookies sa používajú o.i. na reklamné a štatistické účely a pre účely prispôsobenia našich webových stránok vašim individuálnym potrebám. Nastavenie cookies môžete zmeniť vo svojom internetovom prehliadači. Pokiaľ tieto  nastavenia nezmeníte, budú súbory cookies uložené do pamäte zariadenia. Zmena nastavenia súborov cookies môže obmedziť funkčnosť Webstránky.

Facebook plugin

Naše stránky obsahujú plugin k sociálnej sieti Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooku na našich stránkach je označený logom Facebooku. Tento plugin Vás priamo spojí s naším profilom na Facebooku. Facebook je potom schopný získať informáciu, že ste navštívili našu stránku zo svojej IP adresy. Pokiaľ navštevujete našu stránku a ste prihlásení na svojom profile na Facebooku, Facebook zaznamená informáciu o návšteve. Dokonca, aj keď   nie ste prihlásení, Facebook môže získať informácie o IP adrese.

Chceme zdôrazniť, že Facebook nám neposkytuje informácie o zhromažďovaných údajoch a spôsobe ich využitia. Účel a rozsah údajov, ktoré zhromažďuje Facebook, nám nie sú známe. Pokiaľ by ste chceli získať ďalšie informácie týkajúce sa súkromia na portály Facebook, odporúčame priamy kontakt s Facebookom, alebo zoznámiť sa s politikou ochrany osobných údajov portálu na adrese: https://www.facebook.com/about/privacy/

Pokiaľ si neprajete, aby Facebook mohol získavať informácie ohľadne vašich návštev na našich stránkach, odporúčame vykonať predchádzajúce odhlásenie z Vášho účtu na Facebooku.

Prehlásenie o ochrane údajov v Google Analytics

Naše stránky používajú analytické mechanizmy sieťových služieb Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger používajú súbory cookies, ktoré umožňujú analýzu spôsobu používania webových stránok. Informácie zhromažďované súbormi cookies sú odovzdávané na servere Google nachádzajúce sa v USA a sú archivované.

Pokiaľ je funkcia anonymizácie IP adresy zapnutá počas používania našich webových stránok, Google skracuje IP adresu užívateľa. Týka sa to členských  krajín Európskej Únie a členských štátov Dohody o  Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP adresa zasielaná na server Google v USA a tam skracovaná. Týmto spôsobom bude funkcia anonymizácie IP adresy fungovať na našich webových stránkach. Na žiadosť operátora webových stránok používa Google zhromaždené informácie na analýzu používania webových stránok, prípravu reportov ohľadne používania webových stránok a iných služieb súvisiacich s používaním internetu. IP adresa poskytnutá prehliadačom Užívateľa v rámci programu Google Analytics nie je ukladaná spolu s inými údaji Google.

Užívateľ môže zablokovať ukladanie súborov cookies vo webovom prehliadači. Avšak v takomto prípade úplné používanie všetkých funkcií webových stránok nebude možné. Okrem toho Užívateľ môže zablokovať ukladanie údajov zhromaždených súbormi cookies,  týkajúcich sa používania webových stránok (vrátane IP adresy) a ich zasielania do Google, ako aj poskytovania týchto údajov prostredníctvom Google tak, že stiahne a nainštaluje plugin dostupný na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 01179 Žilina 1

Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 22.5.2018.

 

Email

  • info@marieedesign.sk

Sledujte nás

 

Facebook

© Mariee design, s.r.o.

Pomoc s webom Tvorbastranky.sk